สถิติผู้ชมเว็บไซต์

 

จดทะเบียนบริษัท


>> จดทะเบียนบริษัท
>> จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
>> จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีธุรกิจเฉพาะ
>> ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง ลูกจ้าง กองทุนเงินทดแทน

>> แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ

>> แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด
>> แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญของบริษัท
>> แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์

>> แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

>> แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน
>> แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้ลดทุน

>> แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

>> จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


>> 1-2 วันทำการ

อัตราค่าบริการ


>> เริ่มต้น 5,000 บาท