สถิติผู้ชมเว็บไซต์ค่าบริการจัดทำบัญชีเบิ้องต้น

ค่าบริการจัดทำบัญชีเริ่มต้น 3,000 บาท/เดือน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ ความซับซ้อนและปริมาณของรายการทางบัญชีเป็นสำคัญ 
 

นิติบุคคล

 1. วางแผนภาษีให้เสียภาษีอย่างประหยัดและถูกกฎหมาย
 2. วางระบบบัญชีและเอกสารตามประเภทธุรกิจ
 3. บันทึกรายการบัญชีเข้าระบบโปรแรมบัญชีสำเร็จรูป
 4. จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภงด.1 และ ภงด.1ก)
 5. จัดทำแบบแสดงค่าจ้างประจำปี (กท20) เพื่อยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม
 6. จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.2, 3, 53, 54)
 7. จัดทำและนำส่งรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, 36)
 8. จัดทำและนำส่งแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
 9. จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และสิ้นปี (ภงด.50)
 10. จัดทำแบบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี  (บอจ.5)
 11. จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกเล่มที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และบัญชีแยกประเภททั่วไป
 12. จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ 
 13. ปิดบัญชีรวมทั้งจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี
 14. จัดทำและนำส่งงบการเงินประจำปีต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในกำหนด

บุคคลธรรมดา

 1. วางแผนภาษีให้เสียภาษีอย่างประหยัดและถูกกฎหมาย
 2. จัดทำและนำส่งรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, 36)
 3. จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากลางปี (ภงด.94) และสิ้นปี (ภงด.90, ภงด.91)