สถิติผู้ชมเว็บไซต์

 

ตรวจสอบบัญชี


  1. ตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินประจำปี
  2. สอบทานงบการเงิน
  3. ตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
  4. ตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  5. งบการเงินภาษาอังกฤษ

 

อัตราค่าบริการ


ค่าบริการตรวจสอบบัญชีเริ่มต้น 8,000 บาท/ปี

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ ความซับซ้อนและปริมาณของรายการทางบัญชีเป็นสำคัญ

สำหรับงบเปล่า (งบที่ยังไม่มีกิจกรรมการดำเนินงาน) ค่าบริการตรวจสอบบัญชี 4,000 บาท/ปี