สถิติผู้ชมเว็บไซต์

 

กรอกแบบ ภงด.90 ภงด.91

1. กรอกแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 สำหรับผู้มีเงินได้ ม.40(1) -ม.40(8)

2. กรอกแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทเงินเดือนเพียงประเภทเดียว  ม.40(1)
2. กรอกแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.94 ยื่นครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ ม.40(5) - ม.40(8)

 

อัตราค่าบริการ


>> ภงด.91 เริ่มต้น 1,000 บาท

>> ภงด.90, ภงด.94 เริ่มต้น 1,500 บาท